ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്മൂത്തി – Breakfast Smoothie Recipe | Healthy Oats Smoothie

Drinks
Breakfast smoothies are perfect for providing our bodies with essential nutrients to have high energy levels. It increases the intake of fiber, protein, carbohydrates, antioxidants, minerals and vitamins. It also helps to manage food cravings. This video is about the recipe of a quick and easy breakfast smoothie for weight loss.
#breakfastsmoothie #smoothie

🍲 SERVES: 1 Person

🧺 INGREDIENTS
Oats (ഓട്സ്) – 3 Tablespoons
Cashew Nuts (കശുവണ്ടി) – 5 Nos
Dates (ഈന്തപ്പഴം) – 3 Nos
Banana / Mango / Apple / Strawberry / Papaya – 1 Cup
Cinnamon Stick (കറുവപ്പട്ട) – ½ Inch Piece
Chia Seeds / Flaxseeds – 1 Tablespoon
Curd / Yogurt (തൈര്) – ½ Cup (125 ml)
Water (വെള്ളം) – ¼ Cup (60 ml)
Honey (തേൻ) – 1 Tablespoon

⚙️ MY KITCHEN
Please visit the following link to know about the Kitchen Utensils, Ingredients and other Gears used for this video.
(ഈ വീഡിയോക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ, മറ്റു ഉപകരണങ്ങൾ, ചേരുവകൾ മുതലായവയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക)
https://www.shaangeo.com/my-kitchen/

Products You May Like

Articles You May Like

Healthy Breakfast Smoothies For Weight Loss | Easy Smoothie Recipes | Best Healthy Smoothies
This Is The Best Fat Burning Exercise (And Easiest)
HEALTHY MEALS FOR WEIGHT LOSS | What I Ate To Lose 25 Pounds | Macro Friendly Breakfast
Grilled Chicken Breast
This 10-Minute Throwback Pop Dance Workout Will Fuel Your Nostalgia Cravings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *